Retur / angrerett

Retningslinjer for angrerett

Angreskjema

til bruk ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av finansielle tjenester (bokmål) side 1 av 2.
Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 33.

All retur av varer, må være i samme stand som varen var, når den ble tilsendt. Vi har ingen retur på Undertøy og Badetøy, dette grunnet at de IKKE kan selges etterpå, der usikkerhet om prøving uten undertøy under kan ha forekommet.

DU HAR 14 DAGERS (EV. 30 DAGERS) UBETINGET ANGRERETT 

Etter angrerettloven kan du som hovedregel gå fra avtaler som du har inngått med den næringsdrivende uten at dere har møttes fysisk (fjernsalg), for eksempel e-post, telefon, vanlig post, og avtaler som du har inngått med den næringsdrivende ved dørsalg, messesalg, gatesalg mv. (utenom faste forretningslokaler). Du kan bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever og på den måten som loven krever. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuell pensjonsordning (IPS) er fristen 30 dager. Salg utenom faste forretningslokaler av livsforsikring og IPS følger hovedregelen om 14 dagers angrerett. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten.

Du må gi den næringsdrivende melding om bruk av angreretten innen fristen. Det kan du gjøre på hvilken som helst måte. Det anbefales at du bruker dette skjemaet. Du har overholdt fristen dersom du har sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt angreskjemaet, sendt den per fax, e-post, via nettbank o.l.). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette.

Fylles ut av den næringsdrivende:

Næringsdrivendes navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Telefonnummer

E-postadresse

Kundens fødselsdato

Avtalenr./referansenr.

Hva slags tjenester

Avtalen ble inngått den (dato)

Angreskjemaet ble levert (dato)

Fylles ut av forbrukeren og sendes til den næringsdrivende. Jeg benytter meg av angreretten.

Angreskjemaet ble mottatt den (dato)

Kundens navn

Kundens adresse

Telefonnummer privat

Telefonnummer jobb

Mobil

E-postadresse

Dato Underskrift

Hvor det er inngått en rammeavtale etterfulgt av separate operasjoner eller oppdrag, gjelder angrerettloven bare for den innledende rammeavtalen. Et eksempel kan være at du ved fjernsalg inngår avtale om nettbank. For nettbankavtalen gjelder opplysnings- og angrerettreglene, men ikke for de etterfølgende betalingsoppdragene.

Q-0320B 04.2019

Angrefristens utgangspunkt

Fristen regnes fra det tidspunkt avtalen er inngått, Den gjelder IKKE for; Undertøy og svømmetøy, siden det ikke kan selges etter prøving.  Du må også ha mottatt alle opplysningene som angrerettloven krever, og på den måten angrerettloven krever. Angrerettloven angir i

§ 28 (http://www.lovdata.no/) hvilke forhåndsopplysninger som skal gis ved fjernsalg. Opplysninger om loven kan du få hos den næringsdrivende, Forbrukerrådet https://fil.forbrukerradet.no/wp- content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf eller du kan lese den på nettet: http://www.lovdata.no Dersom du foretar flere separate transaksjoner av samme type med mindre enn ett års mellomrom, uten at det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder opplysningsplikten bare for den første transaksjonen.

Noen finansielle tjenester har skattemessige fordeler. Bruker du angreretten, vil du ikke kunne kreve slike skattemessig fradrag. F. eks. ved låneavtaler vil du ikke kunne kreve fradrag for annet enn eventuelle netto betalte renter, samt for etableringsgebyrer o.l. Dersom du benytter angreretten ved f.eks. BSU og IPS vil du ikke kunne kreve fradrag for innskuddet.

Ved fjernsalg skal du ha de fullstendige avtalevilkårene i rimelig tid på forhånd, jf. angrerettloven § 30. Hvis avtalen inngås på din oppfordring, og det brukes en fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det mulig å gi avtalevilkår og forhåndsopplysninger før avtaleinngåelsen, skal den næringsdrivende oppfylle sine forpliktelser straks etter at avtalen er inngått. Med fjernsalg menes avtaler som inngås helt uten at du og den næringsdrivendes representant møtes ansikt til ansikt, f. eks. avtaler inngått på Internett, ved e-post, telefon, faks, SMS eller ved vanlig post. For å regnes som fjernsalg etter loven må avtalen inngås ved en organisert ordning for salg eller tjenesteyting.

Forhåndsopplysninger og avtalevilkår skal gis skriftlig på papir eller et annet varig medium som du rår over (som f. eks. e-post som kan skrives ut eller som lagres på forbrukerens harddisk). Ved salg utenom faste forretningslokaler krever angrerettloven at den næringsdrivende gir deg de opplysningene som er nevnt i angrerettloven § 28 bokstav j) og k), på et varig medium du rår over. Med avtaler inngått utenom faste forretningslokaler menes f. eks. avtaler inngått på messer, gaten osv. Også avtaler inngått hjemme hos deg faller inn under loven, men bare dersom den næringsdrivendes representant kommer dit uten at du

uttrykkelig har bedt om det eller det inngås avtaler utover det du hadde tenkt på da du ba den næringsdrivende om å komme hjem til deg.

Oppgjør ved bruk av angreretten

Dersom du benytter angreretten, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal det skje en tilbakebetaling.

Angrerett ved fjernsalg

Tilbakeføring må du gjøre innen 30 dager etter at du har sendt meldingen om bruk av angreretten. På samme måte må den næringsdrivende innen 30 dager etter mottatt melding om bruk av angreretten betale tilbake det vederlaget du har betalt for selve tjenesten. Den næringsdrivendes etableringsgebyr/ depotgebyr o l vil du derimot ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder beløp som du har betalt gjennom den næringsdrivende, men til andre, for eksempel til takstmann, tinglysningsgebyr og lignende. Dersom du har inngått en fjernsalgsavtale og uttrykkelig bedt om at avtalen påbegynnes før angreretten utløper, kan den næringsdrivende kreve vederlag for den tiden du har benyttet den finansielle tjenesten. Vederlaget må stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert, sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse.

Angrerett ved salg utenom faste forretningslokaler

Den næringsdrivende må tilbakebetale det du har betalt innen 14 dager fra den næringsdrivende mottok meldingen om bruk av angreretten. Deretter må du tilbakebetale/levere tilbake den ytelsen du har mottatt som ledd i avtalen innen rimelig tid. Dersom begge parters tilbakeføringsplikt gjelder penger, kan den næringsdrivende foreta nettooppgjør.

Konsekvenser av ikke å bruke angreretten

Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter, slik den ble inngått. For en rekke avtaler vil du likevel ha adgang til å avslutte avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angrerettloven. Det er regulert i finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven.

Forbrukerrådet kan gi veiledning om angrerett, tlf.
23 400 500. Internettadresse: 
https://fil.forbrukerradet.no/wp- content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

Angrerettsskjema (bokmål) side 2 av 2. Skjemaet kan kopieres.

Q-0320B 04.2019